Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony www.psp5kkozle.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisu alternatywnego dla zdjęć, spowodowany ograniczeniami panelu zarządzania,
 • brak wersji wysokokontrastowej,
 • starsze dokumenty zamieszczone w postaci skanów

Wyłączenia

 • Strona została opracowana w 2014 roku, aktualnie trwają przygotowania do jej przebudowy, w trakcie której elementy niedostępne zostaną przebudowane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu.
 • E-mail: psp5@kedzierzynkozle.pl
 • Telefon: (077) 483 22 24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza
 • Adres: ul. Kościuszki 41
  47-224, Kędzierzyn-Koźle
 • E-mail: psp5@kedzierzynkozle.pl
 • Telefon: (077) 483 22 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Parter budynku jest dostosowany i dostępny dla osób na wózkach. Pozostałe piętra nie są dostosowane dla osób na wózkach. Opiekuna dla osób niedowidzących lub niewidomych zapewni obsługa szkoły bezpośrednio po wejściu do budynku.

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się Laboratoria Przyszłości

Współpracujemy z:

Miejska Bibilioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu