Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2023/2024

SKŁAD STARSZEGO SAMORZĄDU (klasy IV - VIII)
PRZEWODNICZĄCY: Żaneta Czyżyk 7a
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Jakub Kopaniecki 7a
SEKRETARZ: Zuzanna Żelichowicz 7b
POMOC SEKRETARZA: Alicja Creciun 5b

SKŁAD MŁODSZEGO SAMORZĄDU (klasy I - III)
 • Michalina Migoń 2a
 • Tola Żelazna 2b
 • Bartłomiej Tyliszczak 2b
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU: 
 • Krzysztof Wrzos OMI
 • Jakub Abramik

POCZET SZTANDARU

 
OPIEKUN POCZTU SZTANDAROWEGO: p. 

CO TO JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

SAMORZĄD UCZNIOWSKI jest jedną z organizacji, która wpływa na życie szkoły oraz na jej wizerunek. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III i klas IV-VIII powinno zajmować istotne miejsce w pracy każdej szkoły.

Poprzez jej tworzenie rozwijamy:

 • postawę,
 • wiedzę i umiejętności pozwalające kierować ludźmi w sposób demokratyczny
 • odpowiedzialność za rozwój wspólnoty
 • aktywność pozwalającą świadomie kształtować otoczenie
 • umiejętności współpracy

Praca w Samorządzie Uczniowskim pozwala na szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników do wszelkiego rodzaju działań. Uświadamiamy również dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy, szkoły, miasta i państwa. 

JAKIE CELE REALIZUJE SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Najważniejsze cele Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentowanie ogółu uczniów
 • organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego
 • udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
 • współdziałanie z pracownikami szkoły i wychowawcami klas
 • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • integracja społeczności szkolnej
 • wyzwalanie aktywności uczniów
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • podtrzymanie tradycji szkolnych i regionalnych
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

RZECZNIK PRAW UCZNIA 2023/2024

KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA?
W każdej szkole może zostać powołany rzecznik praw ucznia. Tę specjalną funkcję pełni wybrana osoba z Waszej szkoły (nauczyciel albo uczeń, albo para: uczeń + nauczyciel).
Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w Waszej szkole.
Do niego możecie się zwrócić ze wszystkimi skargami, zażaleniami, problemami – on jest właśnie po to, aby Was wysłuchać.

DO ZADAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIA MOŻE NALEŻEĆ M.IN.:
 • upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole (dla nauczycieli i uczniów),
 • proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie,
 • rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami, a nauczycielami,  
 • reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw.
NIEZALEŻNOŚĆ, OBIEKTYWIZM, WIEDZA
Ważne jest to, że rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny. Nie postępuje ani pod naciskiem dyrektora szkoły, ani tak, aby przypodobać się uczniom. Stara się być obiektywny. Wysłuchuje obu stron konfliktu, dobrze zna zapisane w dokumentach prawa ucznia i potrafi samodzielnie rozstrzygnąć, czy zostały one złamane.

KONTAKT Z RZECZNIKIEM
Rzecznik powinien być łatwo dostępny dla uczniów. Wtedy jego praca przynosi dobre rezultaty. Najlepiej jest, kiedy wszystkim znany jest termin i miejsce dyżurów rzecznika.

Funkcję szkolnego rzecznika praw ucznia w naszej szkole pełni:
 • p. Piotr Kosowicz

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się Laboratoria Przyszłości

Współpracujemy z:

Miejska Bibilioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu